Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Plan javnih nabavki PU Včielka za 2021. godinu preuzmite ovde.

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4, a radi zaključenјa okvirnog sporazuma 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

 

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NAMIRNICE - ROBA ŠIROKE POTROŠNјE

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTPUNO SNABDEVANјE

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu - mleko i mlečni proizvodi

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac
objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU,
OBLIKOVANU PO PARTIJAMA OD 1 DO 4

Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmočna bb, Bački Petrovac objavlјuje
 
Poziv za podnošenјe ponuda za Javnu nabavku dobara - Električna energija za potpuno snabdevanјe
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2019. godine do 10:00 časova.
Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac objavlјuje poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku dobara - namirnice - roba široke potrošnјe.
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2019. godine do 10:00 časova.
 
 

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene, oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2i to:

•  Partija 1 – hemijska sredstva i materijali za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe

• Partija 2 – sredstva i materijali za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete,  24455000 - Sredstva za dezinfekciju.

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,dana 04.07.2018. godine u 11:00 časova.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452