Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac
objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU,
OBLIKOVANU PO PARTIJAMA OD 1 DO 4

Naziv, adresa i internet stranicnaručioca:

         Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac
         21470 Bački Petrovac,Jarmočna BB.
         Internet stranica naručioca: www.vcielka.rs

2. Vrsta naručiocaustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti

4. Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 Predmet javne nabavke je nabavka dobara – namirnice za pripremanje hrane, oblikovana po partijama od 1 do 4i to:

  • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN: 15811000 hlebni proizvodi;
  • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN: 15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
  • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN: 15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
  • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN: 15500000 mleko i mlečni proizvodi.

5. Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
predmet javne nabavke nisu radovi

6. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – namirnice za pripremanje hrane, oblikovana po partijama od 1 do 4i to:

  • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN: 15811000 hlebni proizvodi;
  • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN: 15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
  • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN: 15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
  • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN: 15500000 mleko i mlečni proizvodi.
  •  

7. Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica:
ova javna nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica.

8. Uslučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača:
u predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

9. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

 Kriterijum za dodelu ugovora u svim partijama (od 1 do 4) je najniža ponuđena cena.

10. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna:

 Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/.

 Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu nae-mailadresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11. Adresi internet adresdržavnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada i sl.:

Podaci o poreskim obavezama mogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.
Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala
            Save Maškovića 3-5, Beograd

Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredinemogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine
Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd
Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva polјoprivredei zaštite životne sredine
Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd
Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima rada mogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja
Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd
Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

 

12. Način podnošenja ponude i rok:

 Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca: PU „VČIELKA“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac. Ponuda za svaku partiju podnosi se posebno, u zasebnoj koverti ili kutiji sa jasnim naznakama na koju partiju se ponuda odnosi. Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „Ponuda za JNMV 3/2019 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU – PARTIJA * – NE OTVARATI“ (*navesti broj partije) i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

 Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

 Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, da istu potpiše i overi.

  Rok za podnošenje ponuda je 06.05.2019. godine do 09:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 06.05.2019.godine do 09:00časova.

  Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

 

13. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,dana 06.05.2019. godine u 10:00 časova. Otvaranje ponuda je javnoi može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni  predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

 

14. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranjaponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

 

15. Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da:
         - dodeli ugovor jednom ponuđaču zavisno od povolјnosti ponude
         - obustavi postupak javne nabavkeu skladu sa zakonskim uslovima

 

16. Lice za kontakt:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Dokumenta za preuzimanje:

 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------
 
13.05.2019.
 
 
 
 
--------------------------------------------
 
17.05.2019.
 
 
 
--------------------------------------------
 
22.05.2019.
 
 
 
 
 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452