Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Bački Petrovac

Kadar

Brojno stanje

Direktor

1

Sekretar

1

Šef računovodstva

1

Finansijko računovodstveni radnik

1

Pedagog

1

Vaspitači

15

Medicinske sestre vaspitači

4

Spremačica

5

Kuvar

2

Pomoćni kuvar

1

Ekonom - magacioner

1

Domar

1

 

Maglić

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

6

Medicinske sestre vaspitači

2

Spremačica

2

Kuvar

1

 

Kulpin

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

7

Medicinska sestra - vaspitač

2

Spremačica

1

Kuvar

1

 

Gložan

Kadar

Brojno stanje

Vaspitači

5

Medicinska sestra-vaspitač

1

Kuvar/poslastičar

1

Spremačica

1

 

U skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 159/2020) Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac objavljuje sledeće podatke:

 

 

Broj sistematizovanih izvršilaca na svim radnim mestima

Broj zaposlenih na neodređeno vreme

Broj zaposlenih na određeno vreme(i zamene odsutnih zaposlenih)

Broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla i lica angažovanih van radnog odnosa

Visoka

5

5

-

-

Viša

33

29

8

-

Srednja

17

16

3

-

Niža

9

9

-

-

Ukupno

64

59

11

-

 

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini: 2

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu  pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini: na radno mesto vaspitač - 2 izvršilac, radno mesto pomoćni kuvar – 1 izvršilac i radno mesto radnik za održavanje higijene – spremačica – 3 izvršioca u skladu sa Zaklјučkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

U  tekućoj kalendarskoj godini PU „Včielka“ Bački Petrovac je izvršila zapošlјavanje na neodređeno vreme na radno mesto vaspitač – 1 izvršilac, radno mesto medicinska sestra vaspitač – 1 izvršilac, radno mesto kuvar/poslastičar – 1 izvršilac i radno mesto radnik za održavanje higijene – spremačica - 1 izvršilac u skladu sa Zaklјučkom Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Dana 22.04.2024. godine

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452