Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta . To se postiže kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi . Pripremni predškolski program ostvaruje se u Ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni, petočasovni rad sa decom i celodnevni ,. Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

•  celovitom razvoju deteta
•  razvoju sposobnosti
•  proširenju iskustva
•  bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe, a što sve čini osnov za dalje nove oblike učenja i uključivanja u različite tokove života i rada pri čemu je škola prva stepenica

Zadaci vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u školu :

•  Podsticanje osamostaljivanja
•  Podrška fizičkom razvoju
•  Jačanje socio-emocionalne kompetencije
•  Podrška saznajnom razvoju
•  Negovanje radoznalosti
•  Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti

A MODEL

Ostvarivanje pripremnog predškolskog programa odvijaće se u skladu sa opštim načelima vaspitno-obrazovnog rada a specifični zadaci odnose se na važne aspekte pripreme za polazak u školu .

Aspekti razvoja:

Socio-emocionalni razvoj

Saznajni razvoj

Fizički razvoj

Izražajni i estetski razvoj

Stvarati uslove da deca :

 - razviju poverenje i samopoštovanje
 - traže, daju i primaju podršku i pomoć druge dece i odraslih
 - formiraju kulturno-higijenske i radne navike
 - razvijaju istrajnost u aktivnostima i zadacima
 - razvijaju saosećajnost i veštine slušanja
 - konstruktivno učestvuju u kooperativnim i takmičarskim igrama
 - opažaju i prihvataju sopstvenu i različitost drugih
 - neguju i brinu o prirodnoj, fizičkoj i društvenoj sredini

• Znanje i razumevanje sveta
- pitaju, eksperimentišu, rešavaju probleme, klasifikuju, razlikuju stvari po svojim svojstvima, primenjuju stečena znanja,ispoljavaju radoznalost...

   • Govor i komunikacija
 - otkrivaju mogućnosti izražavanja i komuniciranja , svakodnevno slušaju , diskutuju o pričama, praktikuju raznovrsnu upotrebu govora, razumeju da napisana reč nosi neku poruku...

     •  Početno matematičko obrazovanje
- izgrađuju logičko-matematička saznanja, razvijaju sposobnosti, uočavaju sličnosti, razlike, opažaju, prepoznaju fizička svojstva predmeta koja ih okružuju...

  Fizički razvoj
 - upoznaju svoje telo, izgled, šemu, razvoj lateralizacije, razvijenost svih mišića, razvoj psihofizičkih sposobnosti

  Razvoj opažanja
 - stiču bogato čulno iskustvo zahvaljujući korišćenju svih čula u dodiru sa raznovrsnim dražima

  Jačanje zdravlja i održavanje higijene
 -  stiču elementarna znanja o zdravstvenoj kulturi...

  Likovni izraza deteta
 - samostalno i slobodno likovno izražavaju, eksperimentišu različitim likovnim elementima , materijalima

  Muzičko vaspitanje
 - slušanje muzike, razvoj muzikalnosti kroz pevanje, osposobljavanje za korišćenje instrumenata...

  Dramski izraz deteta
 - ispoljavaju sponatnost, samostalnost, slobodu, maštu, osećanja, aktivno učestvuju u dramskom iskustvu...

Preporučeni sadržaji iz šire oblasti:

 - samosaznavanje
 - opažanje i razumevanje drugih
 - shvatanja odnosa među ljudima
 - prihvatanje sebe kao člana grupe
 - razumevanje socijalnih pojava
 - uočavanje i rešavanje problema u socijalnom kontekstu

• Znanje i razumevanje sveta
- razlikovanje živog od neživog, čovek kao pripadnik društva, biljni i životinjski svet, prirodne pojave, zaštita i očuvanje životne sredine, saobraćaj

     •  Govor i komunikacija
- razvoj komunikativnih sposobnosti deteta, razvijanje interesovanja i uvođenje deteta u svet pisane reči, upoznavanje i tumačenje tekstova, uvođenje elemenata grafičke pripreme, negovanje govornih stvaralačkih sposobnosti deteta

    •  Početno matematičko obrazovanje
opažanje i shvatanje prostora i odnosa, logičke operacije na konkretnim predmetima i pojavama, razvijanje geometrijskih oblika u ravni i prostoru, mere i merenje, vremenski odnosi.

  Fizički razvoj
- aktivnosti kojima se stiče slika o sopstvenoj telesnoj šemi

   •  Razvoj opažanja
 - vežbe kojima se unapređuje funkcija čulnih organa

   • Jačanje zdravlja i održavanje higijene
-  jutarnja gimnastika, svakodnevno vežbanje, razne vrste aktivnog odmora

 

 

  Likovni izraza deteta
- aktivnosti crtanja, slikanja,vajanja, elemenata grafike, sa razl.materijalima

  Muzičko vaspitanje
slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti

  Dramski izraz deteta
jednostavne forme igara, razvijene dramske aktivnosti, složenije forme i sistemi aktivnosti

 

 

B MODEL

Program pripreme dece za školu sastoji se od oblasti čiji su sastavni deo vaspitno- obrazovni sadržaji i aktivnosti putem kojih se ostvaruju opšta i posebna priprema dece za polazak u školu. To su :

Tabela 16.

Oblasti v-o rada

Sadržaji i aktivnosti

Razvoj govora

 - negovanje govorne kulture
 - bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora
 - verbalno izražavanje i komunikacija
 - monološki govor i pričanje
 - upoznavanje sa dečjom književnošću
 - govorne igre

Priprema za početno čitanje i pisanje

 - priprema za početno čitanje
 - priprema za početno pisanje

Razvoj matematičkih pojmova

 - položaji u prostoru
 - kretanje kroz prostor
 - poređenje i procenjivanje
 - oblasti, linije, tačke, oblici
 - obrazovanje skupova
 - vremensko saznanje

Upoznavanje prirodne i društvene sredine

 - živi svet- životinje, biljke, čovek, materijalni svet, zaštita životne sredine, čovek kao društveno biće, rad ljudi, saobraćajno vaspitanje

Telesno vaspitanje

 - fizički razvoj
 - razvoj opažanja
 - jačanje zdravlja
 - održavanje higijene

Likovno vaspitanje

 - crtanje
 - slikanje
 - plastično oblikovanje
 - estetsko doživljavanje
 - procenjivanje

Muzičko vaspitanje

 - slušanje muzike
 - pevanje
 - sviranje
 - plesne aktivnosti

Prezentacija

PowerPoint prezentaciju preuzmite ovde.

pripremni-predskolski-program.jpg

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452