Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Včielka

Odluka o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi ''Včielka'' u Bačkom Petrovcu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece predškolskog uzrasta i trećeg i četvrtog deteta u porodici sa više dece,  u Predškolskoj ustanovi ''Včielka'' U Bačkom Petrovcu (u daljem tekstu: Ustanova).

Član 2.

Pravo na regresiranje troškova boravka dece, pod uslovima predviđenim ovomOdlukomima roditelj, staratelj, odnosno hranitelj deteta /u daljem tekstu: roditelj/, koji ima prebivalište na teritoriji opštine Bački Petrovac i ima dete predškolskog uzrasta,odnosno troje i više dece.

Pod predškolskim uzrastom podrazumeva se uzrast dece od 6 mesecido polaska u osnovnu školu u skladu sa zakonom.

Član 3.

Od obaveze obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje delatnosti Predškolske ustanove čiji je osnivač opština Bački Petrovac , u visini 20% od ekonomske cene po detetu, izuzima se roditelj:

1.1.

Deteta bez roditeljskog staranja za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak u skladu sa zakonom

Roditelj oslobođen plaćanja 100%

Troškove plaća budžet Opštine 100%

1.2.

Deteta sa smetnjama u razvoju za koje nije ostvareno pravo na dečji dodatak u skladu sa zakonom

Roditelj oslobođen plaćanja 100%

Troškove plaća budžet Opštine 100%

1.3.

Deteta iz materijalno ugroženih porodica:

 

 

1.3.1.

Deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na NSP/-novčana socijalna pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti/ i koja ostvaruje pravo na dečji dodatak po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom

Roditelj oslobođen plaćanja 100%

Troškove plaća budžet Opštine 100%

1.3.2.

Deteta iz porodice samohranih roditelja koja ostvaruje pravo na dečji dodatak po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom,a čiji je jedan roditelj umro ili je nepoznat.

Roditelj oslobođen plaćanja 100%

Troškove plaća budžet Opštine 100%

1.3.3.

Trećei četvrto dete

Roditelj oslobođen plaćanja 100%

Troškove plaća budžet opštine

Pravo na besplatan boravak priznaje se za decu iz stava 1. ovog člana ukoliko ovo pravo nisu ostvarila po drugom osnovu. 

Član 4.

Pravo na regresiranje troškova boravka dece, odnosno besplatan smeštaj ili boravak ostvaruje se na osnovu zahteva  roditelja deteta.

Redosled rođenja dece u porodici utvrđuje se u odnosu na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, prema datumu i času rođenja upisanih u matičnu knjigu rođenih. Redosled dece iz razvedenog braka ili vanbračne zajednice koja je prestala utvrđuje se prema roditelju sa kojim dete živi po odluci nadležnog organa a redosled rođenja dece koja su u vreme razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice bila punoletna utvrđuje se prema roditelju sa kojim deca žive.

Zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom, podobnom za odlučivanje o pravu, podnosi se Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac  – Odeljenju za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, koja rešenjem odlučuje o pravu.

Protiv rešenja Opštinske Uprave može se izjaviti žalba Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac

Pravo na besplatan smeštaj u Ustanovi ostvaruje se od dana podnošenja zahteva o ispunjavanju uslova propisanih ovom Odlukom.

Roditelj deteta i Ustanova su obavezni da svaku promenu od uticaja na ostvarivanje prava iz ove Odluke prijave Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac u roku od 15 dana od dana nastale promene.

 

Član 5.                                                                          

Predškolska ustanova dostavlja Opštinskoj upravi Bački Petrovac, do desetog u mesecu za prethodni mesec, zahtev za prenos sredstava za troškove boravka dece čiji su roditelji izuzeti od obaveze obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje delatnosti Predškolske ustanove u skladu sa propisima o budžetskom sistemu. 

Član 6.

Nadzor nad primenom ove Odluke vrši Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01.09.2016.godine.

Član 8.

Odluku objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“ .

Republika Srbija
Autonomna pokrajina  Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE  BAČKI PETROVAC               

Broj: 011-113/2016-02
Dana: 29.09.2016. godine
Bački Petrovac           

P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Jan Šuljan

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452