Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Osnovni zadatak vaspitanja dece ranog uzrasta je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u odnosu na okolinu i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju sveta i razvoju.

Vaspitanje i negu dece do 3 godine realizuju medicinske sestre na osnovu Programa vaspitno- obrazovnog rada nege i zdravstvene zaštite za decu do 3 godine date u programskim osnovama.

Osnovni zadaci su:

  • očuvanje i unapređivanje zdravlja dece (kroz aktivnosti preventivno zdravstvene zaštite)
  • negovanje, podsticanje i oplemenjivanje spontanog razvoja deteta (kroz različite sisteme i oblike aktivnosti i igre)
  • uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta
  • stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete;

Period adaptacije je posebno važan period u procesu prilagođavanja deteta na novu sredinu i iz tog razloga se pažljivo planiraju aktivnosti koje detetu omogućuju lakši boravak u grupi. Aktivnosti koje u tom smislu sestre realizuju spadaju pre svega u domen saradnje sa roditeljima kroz individualne kontakte, roditeljske sastanke, podelu štampanog materijala, a sve u cilju upoznavanja roditelja dece koja kreću u vrtić, sa onim što čini život i rad u jaslicama i potrebne pripreme za uključivanje deteta u jaslice.

Na ovom uzrastu je jako važno jedinstvo nege i vaspitanja što znači da sve životne situacije doprinose vaspitanju i razvoju i polako prerastaju u zajedničke organizovane oblike rada.

O svim planiranim aktivnostima, adaptaciji dece, praćenju i posmatranju dece, saradnji sa roditeljima i lokalnom sredinom, sestra vodi odgovarajuću dokumentaciju kroz dnevnik rada sestre. Pored Osnova programa, pri planiranju i realizaciji rada sa decom na ovom uzrastu, sestre se rukovode i specifičnostima i karakteristikama konkretne grupe dece.

Posebna pažnja se posvećuje organizaciji strukture prostora tako da sredina za razvoj i učenje bude podsticajna . Dečje sobe u oba objekta (Bački Petrovac- dve grupe i Maglić - jedna grupa) su okrečene, svetle, prostrane- što deci omogućava slobodno kretanje. Uz svaku sobu nalazi se i sanitarni čvor. Igračke se redovno dezinfikuju, prostorije provetravaju. Podstaknute sadržajem seminara  „Praktično-delatne aktivnosti u funkciji intelektualnog razvoja male dece" medicinske sestre obezbeđuju nestrukturisan materijal za rad sa decom jaslenog uzrasta. Na panoima ispred soba izlažu se dečji radovi kao i fotografije koje prikazuju tok nekih od aktivnosti sa decom.

Pre dolaska novoupisane dece, medicinske sestre  kroz individualne razgovore  upoznaju se sa decom i roditeljima. Roditelji pre početka radne godine dobiju upitnik koji pomaže sestrama u boljem upoznavanju deteta (sadrži podatke o navikama i ponašanju, socijalnim odnosima, rasporedu obroka, govoru deteta i slično).

Opšti ciljevi po aspektima razvoja

Specifični ciljevi po aspektima razvojai vaspitno obrazovni zadaci za medicinske sestre

 

Nega  dece:
održavanje i podsticaj dečjeg fizičkog zdravlja

 

-     Postepeno i strpljivo odvikavanje dece od korišćenja pelena, uz uvažavanje detetovih individulanih potreba.

-     Za vreme povijanja deteta, pričanje blagim, tihim tonom, uz nežno postupanje.

-     Pranje ruku toplom vodom, uz korišćenje sapuna – primenjivati pre i posle svakog obroka, posle šetnje ili aktivnosti na dvorištu, posle pražnjenja ...

-     Pružanje pomoći deci pri jelu – sedeći za stolom, sa podsticanjemosamostaljivanja korištenja kašike i šolje.

-     Lagano odvikavanje deteta od korišćenja dude i flašice, gde se posebna pažnja posvećuje ostvarivanju saradnje sa roditeljima.

-     Pažnja se posvećuje boravku na vazduhu, gde se vreme provedeno na vazduhu usklađuje sa uzrastom dece i vremenskim prilikama.

Podsticanje socio- emocionalnog razvoja 

 

-     Dočekivati decu vedro, sa pripremljenim igračkama i pozivati ih na igru.

-     Upućivanje dece primerom kako da se zajedno igraju, kako da umire drugo dete ako plače.

-     Podržavanje spontanosti kod dece.

-     Stvaranje situacija u kojima će dete upoznavati delove svog tela.

-     Stvaranje momenata koji neguju sposobnost odlaganja potreba deteta, čekanja na svoj red.

-     Razgovarati sa detetom na prihvatljiv način, koristiti rečenice razumljive detetu.

Podsticanje

motoričkog razvoja

-    Podsticanje dece na savladavanje prepreka u skladu sa njihovim mogućnostima.

-    Blagim rečima i osmehom podržati samostalne korake dece.

-    Obezbeđivanje uslova za decu koja sama puze i hodaju držeći se za nešto.

-    Obezbeđivanje predmeta za nošenje, vuču, guranje, kotrljanje, slaganje...

-    Aktivno učestvovanje u igri sa decom.

-    Provođenje vremena u igri u dvorištu i omogućiti penjanje na manja uzvišenja, igre sa peskom, snegom...

Podsticanje

senzorno – perceptivnog razvoja

 

-     Bogaćenje dečjeg čulnog doživljaja koristeći svakodnevne prirodne situacije pri obavljanju nege.

-     Omogućavanje deci upoznavanja prostorija u kojima borave kroz svakodnevne situacije hranjenja, igranja, obavljanja higijene.

-     Imenovanje boja i stvaranje situacija da ih deca prepoznaju i razlikuju.

-     Prilikom boravka u dvorištu ukazivanje na prirodne pojave (pada kiša, sneg, vetar duva, sunce sija, trava raste, lišće opada...)

-     Obezbeđivanje raznovrsnih zvučnih igračaka radi podsticanja razvoja slušne osetljivosti .

-     Sakupljanje prirodnih materijala (trava, lišće, kamenčići...)

-     Obezbediti kontakt dece sa životinjama  (pas, mačka, puž...), i pri tom imenovati životinju, slušati kako se oglašavaju.

-     Osamostaljivanje dece u pravcu samostalnog svlačenja.

Podsticanje

razvoja

govora

-     Podsticanje dečjeg govora verbalnim objašnjenjima onoga što se dešava oko nas, što radimo, opisivanjem radnji koje izvodimo.

-     Bogatiti rečnik deteta povremenim traženjem od njega da imenuje na sebi ili na slici delove tela, da imenuje slike predmeta koje mu pokazujemo.

-     Podsticanje dečjeg govora igrama glasova, recitovanjem i pevanjem, čitanjem slikovnica i priča.

 

Podsticanje

razvoja

kreativnosti

 

-     Podsticati dečji interes za rad crtanjem jednostavnih crteža uz verbalno objašnjenje crteža.

-     Razvijanje kod dece interesovanja za muziku biranjem muzike za stvaranje prijatne atmosfere.

-     Udaraljkama različitih boja zvuka podsticati dečju želju za kretanjem.

-     Izgovarati kratke brojalice, uz sviranje štapićima, trianglom...

-     Omogućiti deci otkrivanje likovnog izraza oblikovanjem plastelina, crtanjem kredom ...

-     Upoznati decu sa različitim mogućnostima škrabanja i crtanja i sa raznovrsnim mogućnostima materijala .

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452