Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu

U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom su :

 • stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
 • bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja i napredovanja kroz socijalni,
  emocionalni, fizički i intelektualni razvoj
 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
 • ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima, vaspitač – dete, vaspitač- vaspitač, dete- dete, vaspitač – roditelj, vaspitač – šire
  okruženje...

Navedeni zadaci realizuju se kroz planiranje i razvijanje tema, sadržaja, aktivnosti čije je polazište dato u Osnovama programa i na osnovu čega se vrši operacionalizacija od strane vaspitača ( konkretni ciljevi, sadržaji i aktivnosti).

Vaspitno obrazovni program se planira, realizuje i prati na nivou grupe, na nivou više grupa, na nivou vrtića, Ustanove kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Specifičnosti svakog vrtića, potrebe, interesovanja, mogućnosti dece u grupi, na nivou vrtića kao i na nivou Ustanove u velikoj meri odrediće planiranje, praćenje i evaluaciju rada na individualnom planu, kao i na nivou Ustanove. Programski sadržaji i zadaci dati u Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa, u realizaciji kroz mesečno-nedeljno-dnevno planiranje zahtevaju poštovanje:

 • uzrasnih mogućnosti dece
 • različitih aspekata razvoja
 • individualzacije u radu
 • aktuelnosti u životnom okruženju
 • pokazatelja praćenja rada ( evaluacija)
 • ostvarene saradnje sa roditeljima i sredinom

Kroz razvijanje planiranih tema pretočenih u sadržaje i aktivnosti prati se i podstiče fizički razvoj, socio-emocionalni, intelektualni, razvoj komunikacije.

А – MODEL

Opšti cilj

Specifični ciljevi

Podsticanje celokupnog detetovog razvoja uz uvažavanje svih njegovih potencijala

-   Olakšavanje procesa adaptacije

-   Podsticanje razvoja saznanja o sebi, o sopstvenim osećanjima i potrebama, samopoštovanja i samopouzdanja

-   Podrška osamostaljivanju dece u oblačenju, obuvanju, hranjenju , obavljanju lične higijene,omogućavanje samostalnog izbora igarai aktivnosti

-   Proširivanje dečjeg iskustva u različitim oblastima

-   Podsticanje socijalnog saznanja, razumevanja i prihvatanja međusobnih razlika

-   Podsticanje rada u grupi  - razvijanje komunikativne sposobnosti, 

-   Razvijanje kreativnog izražavanja kroz likovne, dramske, plesne, muzičke i druge aktivnosti

-   Osposobljavanje za aktivno učestvovanje u životu vrtića.


B- MODEL

Osnovni cilj je celovit razvoj ukupnih potencijala deteta i napredovanje u svakom od njegovih aspekata , uz kvalitetno usavršavanje onih domena koje je već osvojilo. Aktivnosti se raspoređuju u toku dana u zavisnosti od potrebe grupe i teme kojom se grupa bavi:

• Jutarnje telesno vežbanje

  Izborne aktivnosti

  Usmerene aktivnosti

  Kombinovane aktivnosti

  Rekreativne aktivnosti

  Rekreativne pauze

Etapno godišnje planiranje se  odvija po aspektima dečjeg razvoja  a vaspitači u skladu sapotrebama svoje grupevrše izbor i uobličavanjezadatih vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka, koji se ostvaruju kroz aktivnosti određenenedeljnim planovimau skladu sa predviđenim etapama koje traju od dve do šest nedelja.

U sukcesivnom nedeljnom planiranjuvaspitači biraju aktivnosti prema vrstama, a u zavisnosti od uočenih dečjih potrebai interesovanja u određenoj etapi. Prilikom planiranja polazi se odsistema dečjih aktivnosti i sadržajavaspitno-obrazovnih oblasti, vodeći računa o njihovoj  коmpleksnoj primeni, ne zapostavljajući nijednu oblast .

 

Ciljevi, aktivnosti i sadržaji u okviru B modela :

Ciljevi

Aktivnosti

Sadržaji

Fizički razvoj

( motorika, čula, zdravlje i higijena)

~ telesne

~ perceptivne

~ zdravstveno-higijenske

Iskustva koja se stiču zahvaljujući kretanju, osposobljavanju telesnih funkcija, korišćenju čula, medicina, sport.

Socio-emocionalni i duhovni razvoj

(odnos prema sebi i drugim, prema okolini i osećanja)

~ društvene

~ afektivne

~ ekološke

Svet ljudi, odnos prema drugima, sebi, okolini, etika i moral sa pravilima ponašanja, socijalno iskustvo, ekološka saznanja

Kognitivni razvoj

(upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko- matematičkih struktura, prostora, vremena i praktično korišćenje saznatog, u životu i radu )

~ otkrivačke

~ logičke

~ praktične ( radne i saobraćajne )

Svet nauke, ljudski rad i proizvodnja, logičko-matematička saznanja, saobraćaj, samoposluživanje i snalaženje u životnim okolnostima.

Razvoj komunikacije i stvaralaštva

~ govorne

~ dramske

~ likovne

~ muzičke

~ plesne

Svet umetnosti, estetike, komunikacioni sistemi, intuitivna i metaforička iskustva i saznanja.

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452