Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTPUNO SNABDEVANјE

 

1. Naziv, adresa i internet stranicanaručioca:

         Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac

         21470 Bački Petrovac,Jarmočna BB.

         Internet stranica naručioca:www.vcielka.rs

2. Vrsta naručiocaustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupka javne nabavke male vrednosti

4. Za dobrai usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija za potpuno snabdevanje. Oznaka i naziv iz ORN:09310000 - električna energija

5. Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: predmet javne nabavke nisu radovi.

6. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

  Predmet javne nabavke nije oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija).

7. Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica:

  Ova javna nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica.

8. U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača:

  U predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

9. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Kriterijum: najniža ponuđena cena.

10. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gdeje konkursna dokumentacija dostupna:

   Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/i sa internet stranice naručioca www.vcielka.rs

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11. Adresi internet adresdržavnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada i sl.:

Podaci o poreskim obavezama mogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.

Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala

            Save Maškovića 3-5, Beograd

Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredine mogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine

Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd

Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine

Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd

Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima rada mogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja

Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd

Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

12. Način podnošenja ponude i rok:

         Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca:Predškolska ustanova «VČIELKA», Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac.Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „Ne otvarati - ponuda za JNMV 1/2020- električna energija za potpuno snabdevanje“ i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i potpisana od straneovlašćenog lica ponuđača.

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, i da istu potpiše.

         Rok za podnošenje ponuda je 20.03.2020. godine do 10:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene kod Naručioca) do 20.03.2020.godine  do 10:00 časova.

         Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

13. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

         Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,zbornica na prvom spratu,dana20.03.2020. godine, u 11:00 časova. Otvaranje ponuda je javnoi može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

14. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

         Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

15. Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

16. Lice za kontakt:

Jasmina Varga,e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


 

Dokumenta za preuzimanje:

• Poziv za podnošenje ponuda

• Konkursna dokumentacija

 

 

 

17.03.2020.

• Obaveštenјe oproduženјu roka zapodnošenјe ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

 

 

30.03.2020.

• Odluka o dodeli ugovora

 

 

24.04.2020.

• Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452