Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

 Predmet javne nabavke su dobra i to materijal za obrazovanje – didaktički materijal i igračke za decu, oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2 i to: 
- Partija 1 – didaktički materijal (naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 7822100 - Olovke za crtanje u boji, 30199000 - Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli, 30197000 - Sitna kancelarijska oprema) 
- Partija 2 – igračke za decu (naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 37500000 - Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima). 
 
Rok za podnošenje ponuda je 21.09.2015. godine, do 11:00 časova.
 

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija za partiju 1

- Konkursna dokumentacija za partiju 2

 
Izmene i dopune 18.09.2015
 
 
Izmene i dopune 18.09.2015
 
 
21.10.2015.
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

23.10.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Predmet javne nabavke su dobra – podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu 
Naziv i oznaka predmeta javne nabavke iz ORN: 
• 45112210 - Radovi na uklanjanju sloja humusa
• 44114000 - Beton
• 19710000 - Sintetička guma
• 45262300 - Betonski radovi
 
Rok za podnošenje ponuda je 21.08.2015. godine, do 11:00 časova.
 
 

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - PODLOGE NA IGRALIŠTU

5. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PODLOGE NA IGRALIŠTU

 

Dodato 11.09.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: predmet javne nabavke su radovi na objektu u Magliću, PU „VČIELKA“, Bački Petrovac i to radovi zamena dotrajale krovne konstrukcije na objektu predškolske ustanove „Včielka“ u Magliću. Priroda i obim radova i osnovna obeležja detaljno su navedeni u Konkursnoj dokumentaciji broj: JNMV 4/2015-05. Naziv iz ORN: krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi - 45261000-4. Mesto izvršenja radova: Maglić, Ive Lole Ribara br.11

Rok za podnošenje ponuda je 10.08.2015. godine, do 11:00 časova

4. Poziv za podošenje ponude

5. Konkursna dokumentacija

 

NOVO: 07.08.2015.

9. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova – zamena dotrajale krovne konstrukcije na objektu predškolske ustanove „Včielka“ u Magliću

6. Izmene i dopune KD BR1

7. Dodatna pojašnjena BR. 1

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет набавке су услуге – осигурање зграде и опреме, деце, запослених у случају несреће на раду и здравствено осигурање запослених, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то:
• Партија 1 – осигурање имовине и запослених; ознака из ОРН: 66510000 - услуге осигурања 
• Партија 2 – осигурање деце; ознака из ОРН: 66510000 - услуге осигурања.з
 
Преузмите овде:

11. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-OSIGURANJE

Наручилац је дана 08.07.2015.године сачинио измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране за децу - воће и поврће, те је сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.    
 
НОВИ РОК за подношење понуда је 17.07.2015. године, до 11:00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 17.07.2015. године  до 11:00 часова.
 

6. Izmene i dopune KD BR. 1

7. Obaveštenje o produženju roka

Predmet javne nabavke su dobra i to namirnice za pripremanje hrane za decu - voće i povrće; oznaka iz ORN:15300000 voće, povrće i srodni proizvodi.

4. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

5. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNVV 2 - VOCE I POVRCE

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452