Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

BROJ: JNVV 1/2015-04
DATUM: 02.04.2015.god

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12 i 14/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 5, broj:JNVV 1/2015-01 od 30.03.2015. godine

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE ZA DECU,
OBLIKOVANU U VIŠE POSEBNIH, ISTOVRSNIH CELINA (PARTIJA) OD 1 DO 5

1.   Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

      Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac
      21470 Bački Petrovac, Jarmočna BB.
      Internet stranica naručioca: www.vcielka.rs

2.  Vrsta naručioca: ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3.  Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke

4.  Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

     Predmet javne nabavke su dobra i to namirnice za pripremanje hrane za decu. Predmet javne nabavke je oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 5, i to:

Naziv i oznaka iz ORN:

  • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN:15811000 hlebni proizvodi;
  • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN:15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
  • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN:15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
  • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN:15500000 mleko i mlečni proizvodi;
  • Partija 5 – namirnice široke potrošnje; oznaka iz ORN:15800000 razni prehrambeni proizvodi.

5.  Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:predmet javne nabavke nisu radovi.

6.  Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

Predmet javne nabavke je oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 5, i to:

Naziv i oznaka iz ORN:

  • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN:15811000 hlebni proizvodi;
  • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN:15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
  • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN:15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
  • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN:15500000 mleko i mlečni proizvodi;
  • Partija 5 – namirnice široke potrošnje; oznaka iz ORN:15800000 razni prehrambeni proizvodi.

7.   Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica:ova javna nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.

8.   U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača:u predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

9.   Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Kriterijum za dodelu ugovora u svim partijama (od 1 do 5) je najniža ponuđena cena.

10. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/.

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11.  Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl.:

Podaci o poreskim obavezama mogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.

Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala
           Save Maškovića 3-5, Beograd
Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredine mogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine
Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd
Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd
Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada mogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd
Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

12.Način podnošenja ponude i rok:

   Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca: PU „VČIELKA“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac.Ponuda za svaku partiju podnosi se posebno, u zasebnoj koverti ili kutiji sa jasnim naznakama na koju partiju se ponuda odnosi. Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „Ponuda za JNVV 1/2015 – namirnice za pripremanje hrane za decu – PARTIJA ___* – NE OTVARATI“ (*navesti broj partije) i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

  Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, da istu potpiše i overi.

     Rok za podnošenje ponuda je 06.05.2015. godine, do 11:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca do 06.05.2015. godine  do 12:00 časova.

      Neblagovremene  ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

13.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, zbornica na prvom spratu, dana06.05.2015. godine, u 12:00 časova. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni  predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

14.  Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

15.  Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da:
         - dodeli ugovor jednom ponuđaču zavisno od povoljnosti ponude
         - obustavi postupak javne nabavke:
         - ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora,
         - iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

16. Lice za kontakt:

Jasmina Varga, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Fajlovi za preuzimanje:

4. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA.docx

5.1. PARTIJA 1 - HLEB I PECIVA.doc

5.2. PARTIJA 2 - MESO I MESNE PRERADJEVINE.doc

5.3. PARTIJA 3 - VOCE I POVRCE.doc

5.4. PARTIJA 4 - MLEKO I MLECNI PROIZVODI.doc

5.5. PARTIJA 5 - NAMIRNICE SIROKE POTROSNJE.doc

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452