Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac

      objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara –
Podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac
21470 Bački Petrovac, Jarmočna BB.
Internet stranica: www.vcielka.rs

2. Vrsta naručioca: ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupka javne nabavke male vrednosti

4. Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Predmet javne nabavke su dobra – podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu
Naziv i oznaka predmeta javne nabavke iz ORN:
• 45112210 - Radovi na uklanjanju sloja humusa
• 44114000 - Beton
• 19710000 - Sintetička guma
• 45262300 - Betonski radovi

....

Poziv preuzmite ovde.

Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452