Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке добара – подлоге испод дечијих реквизита у дворишту (ред. бр. ЈНМВ 6/2014), Предшколска установа „ВЧИЕЛКА“ Бачки Петровац, Јармочна ББ из Бачког Петровца                           

                                               објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -

 ПОДЛОГЕ ИСПОД ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА У ДВОРИШТУ

РЕД. БР. ЈНМВ 6/2014

 

Назив наручиоца:  

Предшколска установа „ВЧИЕЛКА“

Адреса наручиоца:

Бачки Петровац, Јармочна ББ

Интернет страница наручица:

www.vcielka.rs

Врста наручиоца:

Установа - Делатност дневне бриге о деци

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет набавке су добра -  подлоге испод дечијих реквизита у дворишту,назив и ознака из Општег речника набавки:

•        45112210 - Радови на уклањању слоја хумуса

•        44114000 - Бетон

•        19710000 - Синтетичка гума

•        45262300  - Бетонски радови

Уговорена вредност:

Уговорена вредност је 583.160,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Укупно су примљене 3 понуде

Понуђена цена:

- Највиша

626.635,00 динара динара без ПДВ

- Најнижа

583.160,00 динара динара без ПДВ

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- Највиша

583.160,00 динара динара без ПДВ

- Најнижа

583.160,00 динара динара без ПДВ

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач је самостално поднео понуду

Датум доношења одлуке о додели уговора:

09.09.2014. године

Датум закључења уговора:

25.09.2014. године

Основни подаци о добављачу:

 

1.

Скраћено пословно име:

„СЛОВАН-ПРОГРЕС“ д.о.о. Селенча

Правна форма:

Друштво са ограниченом одговорношћу

Адреса седишта:

Општина:

Бач

Место:

Селенча

Улица:

Сладковичова

Број:

25

Спрат/стан:

/

Адреса за пријем поште:

Општина:

Бач

Место:

Селенча

Улица:

Сладковичова

Број:

25

Спрат/стан:

 

Матични број:

08179816

ПИБ:

101450398

           
 

 

Период важења уговора:

Уговор је закључен на одређено време, до обостраног извршења уговорених обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:

/

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452