Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka

1.  Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

     Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac

     21470 Bački Petrovac, Jarmočna BB.
    Internet stranica naručioca: www.vcielka.rs

2.  Vrsta naručioca:ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3.  Vrsta postupka javne nabavke:postupka javne nabavke male vrednosti

4.  Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija za potpuno snabdevanje.

Oznaka iz ORN: 09310000 - električna energija

5.  Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:predmet javne nabavke nisu radovi.

6.  Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

Predmet javne nabavke nije oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija).

7.  Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica:

  Ova javna nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.

8.  U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača:

U predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

9.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Kriterijum: najniža ponuđena cena.

10.  Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna:

 Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/i sa internet stranice naručioca www.vcielka.rs

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu na e-mail adresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11.   Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl.:

Podaci o poreskim obavezamamogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.

Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala
Save Maškovića 3-5, Beograd
Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredinemogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine
Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd
Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd
Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada mogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd
Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

12.  Način podnošenja ponude i rok:

  Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca:Predškolska ustanova «VČIELKA», Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac. Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „Ne otvarati - ponuda za JNMV 1/2015 - električna energija“ i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, da istu potpiše i overi.

  Rok za podnošenje ponuda je 23.02.2015. godine, do 11:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene kod Naručioca) do 23.02.2015. godine  do 11:00 časova.

  Neblagovremene  ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

13.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, zbornica na prvom spratu, dana23.02.2015. godine, u 12:00 časova. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni  predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

14.  Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

 Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

15.  Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da:
           - dodeli ugovor jednom ponuđaču zavisno od povoljnosti ponude
           - obustavi postupak javne nabavke:
           · ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora,
           · iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

16.  Lice za kontakt:
Jasmina Varga, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Tekst poziva preuzmite ovde.

Konkursnu domkumentaciju preuzmite ovde.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452