Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Наручилац је дана 08.07.2015.године сачинио измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара – намирнице за припремање хране за децу - воће и поврће, те је сходно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.    
 
НОВИ РОК за подношење понуда је 17.07.2015. године, до 11:00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 17.07.2015. године  до 11:00 часова.
 

6. Izmene i dopune KD BR. 1

7. Obaveštenje o produženju roka

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452