Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

 Predmet javne nabavke su dobra i to materijal za obrazovanje – didaktički materijal i igračke za decu, oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2 i to: 
- Partija 1 – didaktički materijal (naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 7822100 - Olovke za crtanje u boji, 30199000 - Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli, 30197000 - Sitna kancelarijska oprema) 
- Partija 2 – igračke za decu (naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 37500000 - Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima). 
 
Rok za podnošenje ponuda je 21.09.2015. godine, do 11:00 časova.
 

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija za partiju 1

- Konkursna dokumentacija za partiju 2

 
Izmene i dopune 18.09.2015
 
 
Izmene i dopune 18.09.2015
 
 
21.10.2015.
 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

23.10.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452