Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
Predmet javne nabavke je nabavka dobara – materijal za obrazovanje – didaktički materijal i igračke za decu, obrazovan po partijama od 1 do 2 i to:
- PARTIJA 1 - didaktički materijal
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37822000 - Olovke za crtanje, 
30192000 - Kancelarijski materijal
30197000 - Sitna kancelarijska oprema.
- PARTIJA 2 - igračke za decu 
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37500000 - Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.11.2016. godine, do 11:00 časova.
 

4.1. PARTIJA 1 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

4.2. PARTIJA 2 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE

 
 
22.11.2016. dopuna dokumentacije:
 
 
29.11.2016. dopuna dokumentacije:
 

JNMV 8 Odluka o dodeli ugovora.PDF

 
08.12.2016. dopuna dokumentacije: 
 

JNMV 8 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 
 
 

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – postavlјanje podloga ispod rekvizita na dečijem igralištu u objektu PU "Včielka" u Magliću.

Oznaka iz ORN:

  • 45112210 - radovi na uklanjanju sloja humusa,
  • 44114000 - beton,
  • 19710000 - sintetička guma,      

 

Rok za podnošenje ponuda:  31.08.2016.god do 10:00 časova
Javno otvaranje ponuda:    31.08.2016.god u 11:00 časova
 

4. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PODLOGE

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - PODLOGE

 
 
05.09.2016
 

Odluka o dodeli ugovora

 

19.09.2016

14. Obaveštenje o zaljučenom ugovoru

 

 

Poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku radova – parketarski radovi na objektima PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu i Magliću

4. KD - PARKETARSKI RADOVI

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - PARKETARSKI RADOVI

Rok za podnošenje ponuda je 09.08.2016. godine, do 10:00 časova.

 

11.08.2016.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

 

19.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene. Javna nabavka je oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2, i to: • Partija 1 – hemijska sredstva i materijali za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe • Partija 2 – sredstva i materijali za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 24455000 - Sredstva za dezinfekciju.

Rok za podnošenje ponuda je do 10.06.2016. do 9.00 časova.

4.1. KD - HIGIJENA - PARTIJA 1.pdf

4.2. KD - HIGIJENA - PARTIJA 2.pdf

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - HIGIJENA.pdf

 

16.06.2016

Odluka o dodeli ugovora JNMV 4-2016.PDF

 

Poziv za podnošenјe ponuda - za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu - meso i mesne prerađevine

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2016. godine do 11:00 časova.

4. Konkursna dokumentacija - Hrana -  meso

5. Poziv za podnošenje ponuda

 

25.05.2016

Odluka o dodeli ugovora

27.05.2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452