Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

 Predmet javne nabavke su usluge i to osiguranje zgrade i opreme, dece, zaposlenih u slučaju nesreće na radu i zdravstveno osiguranje zaposlenih, oblikovan u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2 i to:
•  Partija 1 – osiguranje imovine i zaposlenih; oznaka iz ORN: 66510000 - usluge osiguranja 
•  Partija 2 – osiguranje dece; oznaka iz ORN: 66510000 - usluge osiguranja
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu  nabavku  dobara - Namirnice za pripremanje hrane za decu oblikovanu po partijama od 1 do 5, i to za Partiju 5 RED. BR. JNVV 1/2015-
 
Preuzmite ovde:
 
 
 
 
 
 

Obaveštenje se odnosi na partije 1, 2 i 4.

Obaveštenje preuzmite ovde.

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene. Javna nabavka je oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2, i to:
• Partija 1 – hemijska sredstva za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe
• Partija 2 – sredstva za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 24455000 - Sredstva za dezinfekciju). 

BROJ: JNVV 1/2015-04
DATUM: 02.04.2015.god

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12 i 14/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 5, broj:JNVV 1/2015-01 od 30.03.2015. godine

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac
objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE ZA DECU,
OBLIKOVANU U VIŠE POSEBNIH, ISTOVRSNIH CELINA (PARTIJA) OD 1 DO 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara - Električna energija za potpuno snabdevanje.

Obaveštenje preuzmite ovde.

4.  Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija za potpuno snabdevanje.

Oznaka iz ORN: 09310000 - električna energija

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр.124/12), а након спроведеног поступка јавне набавке добара – подлоге испод дечијих реквизита у дворишту (ред. бр. ЈНМВ 6/2014), Предшколска установа „ВЧИЕЛКА“ Бачки Петровац, Јармочна ББ из Бачког Петровца                           

                                               објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА -

 ПОДЛОГЕ ИСПОД ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА У ДВОРИШТУ

РЕД. БР. ЈНМВ 6/2014

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,
Jarmočna BB, Bački Petrovac

      objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara –
Podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac
21470 Bački Petrovac, Jarmočna BB.
Internet stranica: www.vcielka.rs

2. Vrsta naručioca: ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupka javne nabavke male vrednosti

4. Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Predmet javne nabavke su dobra – podloge ispod dečijih rekvizita u dvorištu
Naziv i oznaka predmeta javne nabavke iz ORN:
• 45112210 - Radovi na uklanjanju sloja humusa
• 44114000 - Beton
• 19710000 - Sintetička guma
• 45262300 - Betonski radovi

....

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452