Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene, oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2i to:

•  Partija 1 – hemijska sredstva i materijali za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe

• Partija 2 – sredstva i materijali za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete,  24455000 - Sredstva za dezinfekciju.

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,dana 04.07.2018. godine u 11:00 časova.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu- meso i mesne prerađevine, broj JNMV 4/2018-01od 14.05.2018. godine

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenje ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu 
meso i mesne prerađevine
JNMV 4/2018

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom po partijama od 1 do 4, broj:JNMV 3/2018-01 od 27.04.2018. godine

 

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4

Rok za podnošenje ponuda je 13.11.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 13.11.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Рок за подношење понуда је 18.05.2017. године до 10:00 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене од стране Наручиоца) до 18.05.2017 године до 10:00 часова. 

4. KD - MLEKO I MLECNI PROIZVODI

5. JNMV 3 - Poziv za podnosenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 21.04.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 21.04.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija sa potpunim snabdevanjem.
Oznaka i naziv iz ORN: 09310000 - električna energija

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, zbornica na prvom spratu, dana 28.03.2017. godine, u 11:00 časova.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452