Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac objavlјuje poziv za podnošenјe ponuda za javnu nabavku dobara - namirnice - roba široke potrošnјe.
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2019. godine do 10:00 časova.
 
 

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – hemijska sredstva za čišćenje i materijali za održavanje higijene, oblikovana u više posebnih, istovrsnih celina (partija) od 1 do 2i to:

•  Partija 1 – hemijska sredstva i materijali za čišćenje; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete, 39830000 - Proizvodi za čišćenje, 39224000 - Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta, 39525800 - Krpe za čišćenje, 39525600 - Krpe za posuđe

• Partija 2 – sredstva i materijali za dezinfekciju; oznaka iz ORN: 33760000 - Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete,  24455000 - Sredstva za dezinfekciju.

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,dana 04.07.2018. godine u 11:00 časova.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu- meso i mesne prerađevine, broj JNMV 4/2018-01od 14.05.2018. godine

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenje ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu 
meso i mesne prerađevine
JNMV 4/2018

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom po partijama od 1 do 4, broj:JNMV 3/2018-01 od 27.04.2018. godine

 

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4

Rok za podnošenje ponuda je 13.11.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 13.11.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Рок за подношење понуда је 18.05.2017. године до 10:00 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене од стране Наручиоца) до 18.05.2017 године до 10:00 часова. 

4. KD - MLEKO I MLECNI PROIZVODI

5. JNMV 3 - Poziv za podnosenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 21.04.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 21.04.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452