Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu- meso i mesne prerađevine, broj JNMV 4/2018-01od 14.05.2018. godine

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenje ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu 
meso i mesne prerađevine
JNMV 4/2018

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom po partijama od 1 do 4, broj:JNMV 3/2018-01 od 27.04.2018. godine

 

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4

Rok za podnošenje ponuda je 13.11.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 13.11.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Рок за подношење понуда је 18.05.2017. године до 10:00 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене од стране Наручиоца) до 18.05.2017 године до 10:00 часова. 

4. KD - MLEKO I MLECNI PROIZVODI

5. JNMV 3 - Poziv za podnosenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 21.04.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 21.04.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija sa potpunim snabdevanjem.
Oznaka i naziv iz ORN: 09310000 - električna energija

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, zbornica na prvom spratu, dana 28.03.2017. godine, u 11:00 časova.

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
Predmet javne nabavke je nabavka dobara – materijal za obrazovanje – didaktički materijal i igračke za decu, obrazovan po partijama od 1 do 2 i to:
- PARTIJA 1 - didaktički materijal
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37822000 - Olovke za crtanje, 
30192000 - Kancelarijski materijal
30197000 - Sitna kancelarijska oprema.
- PARTIJA 2 - igračke za decu 
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 
37500000 - Igrice i igračke; predmeti u zabavnim parkovima.
 
 
Rok za podnošenje ponuda je 25.11.2016. godine, do 11:00 časova.
 

4.1. PARTIJA 1 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

4.2. PARTIJA 2 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE

 
 
22.11.2016. dopuna dokumentacije:
 
 
29.11.2016. dopuna dokumentacije:
 

JNMV 8 Odluka o dodeli ugovora.PDF

 
08.12.2016. dopuna dokumentacije: 
 

JNMV 8 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 
 
 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452