Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu, oblikovanom po partijama od 1 do 4, broj:JNMV 3/2018-01 od 27.04.2018. godine

 

            PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

poziv za podnošenјe ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanјe hrane za decu,

oblikovanu po partijama od 1 do 4

 

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:

         Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac

         21470 Bački Petrovac, Jarmočna BB.

         Internet stranica naručioca: www.vcielka.rs

 

 1.      Vrsta naručioca:ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

 

 1. Vrsta postupka javne nabavke:postupak javne nabavke male vrednosti

 

 1. Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

          Predmet javne nabavke je nabavka dobara – namirnice za pripremanje hrane, oblikovana po partijama od 1 do 4 i to:

 • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN: 15811000 hlebni proizvodi;
 • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN: 15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
 • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN: 15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
 • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN: 15500000 mleko i mlečni proizvodi.

 

 1. Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:predmet javne nabavke nisu radovi.

 

 1. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

Predmet javne nabavke je nabavka dobara – namirnice za pripremanje hrane, oblikovana po partijama od 1 do 4 i to:

 • Partija 1 – hleb i peciva; oznaka iz ORN: 15811000 hlebni proizvodi;
 • Partija 2 – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN: 15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi;
 • Partija 3 – voće i povrće; oznaka iz ORN: 15300000 voće, povrće i srodni proizvodi;
 • Partija 4 – mleko i mlečni proizvodi; oznaka iz ORN: 15500000 mleko i mlečni proizvodi.

 

 1. Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica:ova javna nabavka NIJE rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica.

 

 1. U slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti

nabavke koji se izvršava preko podizvođača:u predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

 

 1. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Kriterijum za dodelu ugovora u svim partijama (od 1 do 4) je najniža ponuđena cena.

 

 1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde

je konkursna dokumentacija dostupna:

         Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/.

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu na e-mail adresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 1. Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada i sl.:

          

Podaci o poreskim obavezamamogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.

Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala

            Save Maškovića 3-5, Beograd

Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredinemogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine

Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd

Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine

Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd

Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima radamogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja

Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd

Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

 

 1. Način podnošenja ponude i rok:

         Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca: PU „VČIELKA“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac.Ponuda za svaku partiju podnosi se posebno, u zasebnoj koverti ili kutiji sa jasnim naznakama na koju partiju se ponuda odnosi. Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „Ponuda za JNMV 3/2018 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU – PARTIJA ___* – NE OTVARATI“ (*navesti broj partije) i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, da istu potpiše i overi.

          Rok za podnošenje ponuda je 07.05.2018. godine do 10:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 07.05.2018. godine do 10:00 časova.

          Neblagovremene  ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

 

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, dana07.05.2018. godine u 11:00 časova. Otvaranje ponuda je javnoi može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni  predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

 

 1. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

 

 1.  Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da:

          - dodeli ugovor jednom ponuđaču zavisno od povolјnosti ponude

          - obustavi postupak javne nabavke u skladu sa zakonskim uslovima

 

 1.  Lice za kontakt:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

4.1. KD - HRANA - PARTIJA 1 - HLEB I PECIVO.doc

4.2. KD - HRANA - PARTIJA 2 - MESO.doc

4.3. KD - HRANA - PARTIJA 3 - VOCE I POVRCE.doc

4.4. KD - HRANA - PARTIJA 4 - MLEKO I MLECNI PROIZVODI.doc

5. Poziv za podnosenje ponuda.docx

 

 

---------------

11.05.2018.

Odluka o dodeli i odluka o obustavi

• Odluka o obustavi postupka - odnosi se na Partiju 2.

 

--------------

14.05.2018.

• Obaveštenje o obustavi postupka

 

--------------

21.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partije 1, 3 i 4

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452