Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka Predškolska ustanova Včielka - Predškolská ustanovizeň Včielka

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu- meso i mesne prerađevine, broj JNMV 4/2018-01od 14.05.2018. godine

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VČIELKA“ Bački Petrovac,

Jarmočna BB, Bački Petrovac

objavlјuje

Poziv za podnošenje ponuda

za javnu nabavku dobara – namirnice za pripremanje hrane za decu 
meso i mesne prerađevine
JNMV 4/2018

1. Naziv, adresa i internet stranicanaručioca:

         Predškolska ustanova „VČIELKA“ Bački Petrovac

         21470 Bački Petrovac,Jarmočna BB.

         Internet stranica naručioca: www.vcielka.rs

2. Vrsta naručioca:ustanova (delatnost: predškolsko obrazovanje)

3. Vrsta postupka javne nabavke:postupak javne nabavke male vrednosti

4. Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

          Predmet javne nabavke je nabavka dobara – namirnice za pripremanje hrane – meso i mesne prerađevine; oznaka iz ORN: 15110000 meso, 15130000 mesni proizvodi.

5. Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:predmet javne nabavke nisu radovi.

6. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija:

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

7. Posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica:ova javna nabavka NIJErezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica.

8. Uslučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršavapreko podizvođača: u predmetnoj javnoj nabavci NE postoji obaveza podnošenja ponude sa podizvođačem.

9. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

10. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija za predmetnu nabavku može se preuzeti sa Portala javnih nabavkihttp://portal.ujn.gov.rs/.

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti i tako što će dostaviti zahtev Naručiocu nae-mailadresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

11. Adresi internet adresdržavnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada i sl.:

Podaci o poreskim obavezamamogu se dobiti od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave i od strane lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača.

Adresa: Ministarstvo finansija - Poreska uprava - centrala

            Save Maškovića 3-5, Beograd

Internet adresa: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Podaci o zaštiti životne sredine moogu se dobiti od strane:

1) Agencije za zaštitu životne sredine

Adresa:Ruže Jovanović 27a, 11160 Beograd

Internet adresa:http://www.sepa.gov.rs/

2) Ministarstva polјoprivredei zaštite životne sredine

Adresa:Nemanjina 22-26, Beograd

Internet adresa:http://www.mpzzs.gov.rs/

Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima radamogu se dobiti od strane:

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja

Adresa:Nemanjina 11, 11000 Beograd

Internet adresa: http://www.minrzs.gov.rs/

12. Način podnošenja ponude i rok:

 Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu Naručioca:PU „VČIELKA“ Bački Petrovac, Jarmočna BB, Bački Petrovac. Na koverti ili kutiji u kojoj se podnosi ponuda obavezno naznačiti „„Ponuda za JNMV 4/2018 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE ZA DECU - MESO I MESNE PRERAĐEVINE - NE OTVARATI“ i priložiti traženu dokumentaciju. Na poleđini koverte potrebno je navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa, e-mail ponuđača, kao i ime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti ili na kutiji je potrebno naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se podnosi na obrascu ponude, koji je sastavni deo konkursne  dokumentacije, jasna i nedvosmislena, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuđač je u obavezi da u ponudi navede sve tražene podatke na Obrascu ponude, da istu potpiše i overi.

 Rok za podnošenje ponuda je 22.05.2018. godine do 10:00 časova.

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca(budu primlјene od strane Naručioca)do 22.05.2018.godine do 10:00časova.

 Neblagovremene  ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

13. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB,dana22.05.2018. godineu 11:00 časova. Otvaranje ponuda je javnoi može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja aktivno mogu učestvovati ovlašćeni ili opunomoćeni  predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja-punomoćja Komisiji za javnu nabavku. Zapisnik o otvaranju dostaviće se ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

14. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranjaponuda uz prilaganje pismenog ovlašćenja za lice koje će prisustvovati otvaranju ponuda, a koje se predaje Komisiji pre otvaranja ponuda. Ukoliko predstavnik ponuđača nema pismeno ovlašćenje za učešće u postupku, isti će imati status opšte javnosti.

15. Rok za donošenje odluke:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da:

          - dodeli ugovor jednom ponuđaču zavisno od povolјnosti ponude

          - obustavi postupak javne nabavkeu skladu sa zakonskim uslovima

16. Lice za kontakt:

Е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Preuzmite:

5. Poziv za podnošenje ponuda

4. KD - HRANA - MESO

 

 

--------------------------------------------------------

 

23.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora

 

---------------------------------------------------------

 

04.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

---------------------------------------------------------

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452