Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Poštovani,
Zbog velikog broja zahteva i ograničenog broja zaposlenih koji obrađuju zahteve u ovoj vanrednoj situaciji, molimo vas za strplјenje. Svakom podnetom zahtevu dodeliće se delovodni broj odmah nakon obrade, po redosledu. Važno je da je zahtev podnet u roku 04.05.-15.05.2020.godine.
S poštovanjem,
Upisna komisija

K O N K U R S – za radnu 2020/2021.

S obzirom na situaciju i vanredno stanje, odnosno mere koje su tim povodom na snazi, ceo proces upisa dece u vrtiće za radnu 2020/2021. biće realizovan ISKLjUČIVO ELEKTRONSKI, preko portala eUprave.

 

POSTUPAK ELEKTRONSKE PRIJAVE
1. PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA UPIS

Najjednostavnije možete aplicirati preko sajta Predškolske ustanove „Včielka“, preko linka koji će biti objavlјen prvog dana početka konkursa.(LINK ka portalu eUprava)
Drugi način je pristup preko portala eUprave.

Popuniti zahtev:
U polјu za adresu roditelјa – staratelјa obavezno upisati i mejl adresu. Ona je neophodna za našu dalјu komunikaciju (dopuna zahteva, žalbeni postupak, dobijanje odbijenice…)

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove dobićete dva broja. Odmah ćete dobiti EGN broj. Nakon obrade zahteva dobićete delovodni broj PU „Včielka(UD 20/21-01). Ovaj broj vam je najvažniji za celokupan dalјi postupak i molimo Vas da ga sačuvate.
Tek nakon dobijanja delovodnog broja možete pristupiti, ako je neophodno, postupku dopune zahteva dodatnom dokumentacijom, najkasnije do 15.05.2020.god.
Pre slanja popunjenog zahteva neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke (da li ste ispisali podatke o detetu ispravno, broj dece u porodici, matični brojevi…)!
Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

 

2. DOPUNA ZAHTEVA NEOPHODNOM I DODATNOM DOKUMENTACIJOM
Uslov za dopunu dokumentacije je delovodni broj koji ste dobili nakon obrade zahteva od PU „Včielka“.
Mejl adresaza upis dece je: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Naslov mejl poruke neophodno je da bude u formi: DELOVODNI BROJ, MATIČNI BROJ deteta – DOPUNA
Npr: ( UD 20/21-01, 0306019716237 – DOPUNA )
Sadržaj mejla:
U tekstu navesti ime i prezime podnosioca zahteva, ime i prezime i matični broj deteta, delovodni broj zahteva i taksativno navesti koliko i kojih dokumenata podnosite.
Prilog:
Skeniran ili uslikan jedan ili više dokumenata od prve do poslednje strane u PDF ili JPEG formatu. Slika ne sme biti zamućena a tekst, pečat i potpis moraju biti jasni i čitlјivi.
Dobićete povratni mejl kao potvrdu da su vaša dokumenta primlјena.
Nepotpune, netačno popunjene, u neodgovarajućoj formi poslate i neblagovremene dopune biće odbačene.
*Roditelјi su dužni da se upoznaju sa uslovima Konkursa (Link na konkurs).

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA UPIS DECE ZA 2020/2021. GODINU
Sama baza eUprave prepoznaje neophodna dokumenta pod tačkama A.1. i A.2.1, ali je neophodno da pre slanja zahteva još jednom proverite kako baza prepoznaje vaš radno pravni status. Radno pravni status pod tačkama od A.2.2 do A.2.6 i pod tačkom A.3 i svih tačaka spiska B. potrebno je dokazati slanjem skenirane ili uslikane dokumentacije na mejl za upis (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).

A. NEOPHODNA – osnovna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se podnosi zahtev za upis, kao i za svu decu u porodici;

2. Dokumenta kojim se dokazuje radno–pravni status roditelјa/zakonskog zastupnika deteta:

2.1 Za zaposlene:

– potvrda iz Fonda PIO o upisanom radnom stažu (privatne i državne firme) za oba roditelјa deteta za koje se podnosi zahtev za upis

2.2. Za umetnike:

– rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika

2.3. Za studente:
– potvrda o studiranju (za tekuću školsku godinu)

2.4. Za polјoprivrednike:

– uverenje o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO

2.5. Za roditelјe zaposlene u inostranstvu:
– potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač

2.6. Za penzionere:
– rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO

3. Ostalo:
Ukoliko ne pripadate nijednoj od navedenih kategorija, potrebno je da podnesete relevantnu dokumentaciju kojom dokazujete navedeni status

.

B. DODATNA DOKUMENTA – (po osnovu prioriteta ili specifičnosti)

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, podnesete na gore opisani način – putem mejla.

Dokumenta kojima se dokazuje status deteta/porodice iz osetlјivih grupa:

1.1. Za samohrane roditelјe (jedan od nabrojanih dokumenata):

– pravosnažna sudska presuda na uvid ili rešenje o samostalnom vršenju roditelјskog prava

– izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva

– izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelјa ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo

1.2. Za decu u hranitelјskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite:

– rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hranitelјsku porodicu ili Ugovor o hranitelјstvu

1.3. Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:

– potvrda nadležne zdravstvene institucije

1.4. Za teško obolelu decu:

– potvrda izabranog pedijatra

1.5. Za korisnike novčane socijalne pomoći:

– rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći

1.6. Za decu teško obolelih roditelјa:

– rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara

1.7. Za ostale osetlјive kategorije:

– rešenje, potvrda ili preporuka centra za socijalni rad da je porodica pod određenom vrstom rizika

1.8. Za lica na odsluženju kazne:
– potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne

 

VAŽNE INFORMACIJE I UPUTSTVA UPIS DECE 2020/2021.god
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA

Zahtevi (kompletna dokumentacija) koji se podnesu u toku radne godine nisu važeći u redovnom Konkursu za prijem dece za narednu radnu godinu, pa ukoliko dete nije primlјeno u neki od objekata, zahtev se mora podneti ponovo u toku trajanja redovnog Konkursa.

Upis dece se vrši tokom cele godine, ali isklјučivo u skladu sa smeštajnim kapacitetima i pedagoškim normativima koji su propisani Zakonom i koje smo u obavezi da ispoštujemo. Napominjemo da nakon početka radne godine, odnosno polaska dece u vrtiće od 1. septembra, dalјi upis dece teče znatno drugačijim tempom jer su grupe i vrtići već popunjeni, pa dalјi upis zavisi isklјučivo od promene brojnog stanja u vrtićima (odustajanja, ispisi…). Brojna stanja se prate na mesečnom nivou i u skladu sa tim se dalјe radi upis dece ukoliko za to postoji mogućnost.

 

U odelјku Opšti podaci o upisu deteta potrebno je opredeliti se za vrtić, oblik rada i jezik.

 

Pripremnim predškolskim grupama pripadaju deca rođena od 01.03.2014. godine do 28.02.2015. godine.

Roditelјi koji konkurišu za prijem dece u Pripremni predškolski program u trajanju od 5 časa u zahtevu treba da naglase da su zainteresovani za taj oblik rada. Ustanova će u skladu sa smeštajnim kapacitetima formirati grupe petočasovnog pripremnog predškolskog programa u objektima koji imaju prostornih mogućnosti uvažavajući iskazane potrebe porodice.

DVOJE ILI VIŠE DECE
Ukoliko podnosilac predaje zahtev za dvoje i više dece iz iste uže porodice, potrebno je da na zahtevima to naznači i navede sve neophodne podatke.
Ukoliko je neko dete iz porodice upisano u PU „Včielka“ i pohađa je i u radnoj 2020/2021.godini, potrebno je da se navedu njegovi podaci na zahtevu.

Rezultati Konkursa biće objavlјeni shodno situaciji ustanove.
Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana objavlјivanja spiskova primlјene dece. Žalbe će se podnositi Ustanovi u elektronskoj formi na način i po proceduri o kojoj ćemo vas blagovremeno obavestiti. Žalbe primlјene van žalbenog roka biće odbačene i neće se razmatrati.

Molimo Vas da pre podnošenja zahteva za upis pažlјivo pročitate sva obaveštenja u vezi sa Konkursom koja su na sajtu ustanove

 

INFORMACIJE U VEZI SA UPISOM DECE MOGU SE DOBITI SVAKOG RADNOG DANA U TOKU KONKURSA OD 9.00 DO 11.00 ČASOVA NA BROJ TELEFONA: 0628066055

Roditelјi koji imaju tehničko pitanje kako da popune obrazac, problem oko Prijave na Portal eUprave, treba da iduna kontakt formu Portala eUprava  https://euprava.gov.rs/kontakt

Korisničko uputstvo za roditelje: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf  

Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем линку: https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu

 

 

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452