Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Aktuelnosti

flowers 8023781 1280

Upis dece u PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2024/2025. godinu biće realizovan ELEKTRONSKI, preko portala eUprave.

Nije potrebno prilagati dodatna dokumenta sem ukoliko se dokazuju posebni statusi dece i roditelјa (deca iz osetlјivih grupa, iz hranitelјskih porodica, sa smetnjama u psihofizičkom razvoju...) Podatke osnovnih dokumenata prepoznaje  portal eUprave.

Popuniti zahtev:

U polјu za adresu roditelјa – staratelјa obavezno upisati i mejl adresu. Ona je neophodna za našu dalјu komunikaciju (dopuna zahteva, žalbeni postupak…)

Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove dobićete dva broja. Odmah ćete dobiti EGN broj. Nakon obrade zahteva dobićete delovodni broj PU „Včielka (UD 24/25-01). Ovaj broj vam je najvažniji za celokupan dalјi postupak i molimo Vas da ga sačuvate.
Tek nakon dobijanja delovodnog broja možete pristupiti, ako je neophodno, postupku dopune zahteva dodatnom dokumentacijom, najkasnije do 17.05.2024. godine.
Pre slanja popunjenog zahteva neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke (da li ste ispisali podatke o detetu ispravno, broj dece u porodici, matični brojevi…)
Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

2. DOPUNA ZAHTEVA DODATNOM DOKUMENTACIJOM


Uslov za dopunu dokumentacije je delovodni broj koji ste dobili nakon obrade zahteva od PU „Včielka“.
Mejl adresa za upis dece je: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Naslov mejl poruke neophodno je da bude u formi: DELOVODNI BROJ, MATIČNI BROJ deteta – DOPUNA
Npr: ( UD 24/25-01, 0306019716237 – DOPUNA )
Sadržaj mejla:
U tekstu navesti ime i prezime podnosioca zahteva, ime i prezime i matični broj deteta, delovodni broj zahteva i taksativno navesti koliko i koja dokumenta podnosite.
Prilog:
Skeniran ili uslikan jedan ili više dokumenata od prve do poslednje strane u PDF ili JPEG formatu. Slika ne sme biti zamućena a tekst, pečat i potpis moraju biti jasni i čitlјivi.
Nepotpune, netačno popunjene, u neodgovarajućoj formi poslate i neblagovremene dopune biće odbačene.
*Roditelјi su dužni da se upoznaju sa uslovima Konkursa.

DODATNA DOKUMENTA – (po osnovu prioriteta ili specifičnosti)

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, podnesete na gore opisani način – putem mejla.

Dokumenta kojima se dokazuje status deteta/porodice iz osetlјivih grupa:

1.1. Deca žrtve nasilja u porodici:

– Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hranitelјsku porodicu

1.2. Deca iz porodice koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja :

– Rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći, rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hranitelјsku porodicu

1.3. Za samohrane roditelјe (jedan od nabrojanih dokumenata):

– Pravosnažna sudska presuda na uvid ili rešenje o samostalnom vršenju roditelјskog prava

– Izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelјa ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo

1.4. Za decu iz socijalno nestimulativnih sredina i decu iz sredina u kojima je usred porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj

 – Preporuka Centra za socijalni rad

1.5. Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:

– Potvrda nadležne zdravstvene institucije

1.6. Za decu iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju:

– Potvrda nadležne zdravstvene institucije

1.7. Za decu teško obolelih roditelјa:

– Rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara

1.8. Za decu čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica

- Rešenje o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili rešenje o priznavanju statusa raseljenog ili prognanog lica

1.9. Deca predložena od strane centra za socijalni rad:

– Preporuka Centra za socijalni rad

VAŽNE INFORMACIJE I UPUTSTVA ZA UPIS DECE 2024/2025. godine
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA

Zahtevi (kompletna dokumentacija) koji se podnesu u toku radne godine nisu važeći u redovnom Konkursu za prijem dece za narednu radnu godinu, pa ukoliko dete nije primlјeno u neki od objekata, zahtev se mora podneti ponovo u toku trajanja redovnog Konkursa.

Upis dece se vrši tokom cele godine, ali isklјučivo u skladu sa smeštajnim kapacitetima i pedagoškim normativima koji su propisani Zakonom i koje smo u obavezi da ispoštujemo. Napominjemo da nakon početka radne godine, odnosno polaska dece u vrtiće od 1. septembra, dalјi upis dece teče znatno drugačijim tempom jer su grupe i vrtići već popunjeni, pa dalјi upis zavisi isklјučivo od promene brojnog stanja u vrtićima (odustajanja, ispisi…). Brojna stanja se prate na mesečnom nivou i u skladu sa tim se dalјe radi upis dece ukoliko za to postoji mogućnost.

U odelјku Opšti podaci o upisu deteta potrebno je opredeliti se za vrtić, oblik rada i jezik.

Deca uzrasta godinu dana pred polazak u školu (pripremni predškolski program) jesu deca rođena od 01.03.2018. godine do 28.02.2019. godine.

Roditelјi koji konkurišu za prijem dece u grupu u trajanju od 5 sati (poludnevni boravak) u zahtevu treba da naglase da su zainteresovani za taj oblik rada. Ustanova će u skladu sa smeštajnim kapacitetima formirati grupe petočasovnog rada u objektima koji imaju prostornih mogućnosti, uvažavajući iskazane potrebe porodice.

DVOJE ILI VIŠE DECE

Ukoliko podnosilac predaje zahtev za dvoje i više dece iz iste uže porodice, potrebno je da na zahtevima to naznači i navede sve neophodne podatke.
Ukoliko je neko dete iz porodice upisano u PU „Včielka“ i pohađa je i u radnoj 2023/2024. godini, potrebno je da se navedu njegovi podaci na zahtevu.

Nakon objavljivanja rezultata konkursa na zvaničnom sajtu Ustanove i na oglasnoj tabli Ustanove, rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana objavlјivanja spiskova primlјene dece. Žalbe će se podnositi Ustanovi u elektronskoj formi na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Žalbe primlјene van žalbenog roka biće odbačene i neće se razmatrati.

Molimo Vas da pre podnošenja zahteva za upis pažlјivo pročitate sva obaveštenja u vezi sa Konkursom koja su na sajtu ustanove.

 

INFORMACIJE U VEZI SA UPISOM DECE MOGU SE DOBITI SVAKOG RADNOG DANA U TOKU KONKURSA OD 9.00 DO 12.00 ČASOVA NA BROJ TELEFONA: 0628066001.

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 2280 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 2285-239, Gložan: 2288-452