Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

 

Obaveštenja

Upis dece u Predškolsku ustanovu „Včielka“ za radnu 2015/2016godinu, vršiće se u periodu od 4. do 15. maja 2015.godine, svakog radnog dana od 6:30h do 14:00h, u prostorijama ustanove u Bačkom Petrovcu, osim 8.maja kada je moguće upisati dete u toku celog dana. U objektima u Magliću, Kulpinu i Gložanu upis dece će se vršiti svakog radnog dana od 6:30h do 16:00h.

 Deca starosti od 1 do 3 godine upisuju se u jaslenu grupu, u Bačkom Petrovcu i Magliću.
 Na celodnevni boravak, u sva četiri naseljena mesta, upisuju se deca starosti od 3 do 6,5 godina.
 Na poludnevni boravak, u sva naseljena mesta, upisuju se deca starosti od 4,5 do 6,5 godina.

 

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima, u skladu sa zakonom.

Prijem dece u Predškolsku ustanovu vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja.

Prvenstvo pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:
1. dece žrtve nasilja u porodici
2. dece iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja
3. deca samohranih roditelja
4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina
5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju
7. deca teško obolelih roditelja
8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi
9. deca predložena od strane centra za socijalni rad,
10. deca iz sredina u kojima je usred porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj


Deca se upisuju u Ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:
1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata 40 bodova
2. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici 30 bodova
3. deca čija su braća ili sestre upisani u Ustanovu 10 bodova

U slučaju da dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:
1. prema dužini čekanja za prijem u Ustanovu
2. deca zaposlenih u Ustanovi
3. prema većem broju dece u porodici
4. deca čiji roditelji redovno izmiruju troškove boravka za svu svoju decu koja su ranije bila upisana u Ustanovu

Prijave na Konkurs, sa potpunom dokumentacijom, podnose se Predškolskoj ustanovi u periodu od 04.05.2015. – 15.05.2015. godine, svakog radnog dana u svim objektima Ustanove. U Magliću, Kulpinu i Gložanu prijave se podnose svakog radnog dana od 6.30 h do 16h. U Bačkom Petrovcu prijave se podnose svakog radnog dana od 6.30h do 14h, osim petka 08.05.2015. godine kada se mogu podneti od 6.30h do 18h.
Uz prijavu za prijem dece prilažu se odgovarajući dokumenti;
1. izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje – fotokopija,
2. za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija) za svu decu;
3. dokaz o zdravstvenom pregledu deteta ;
4. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu
5. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje
6. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu
7. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je roditelj raseljeno ili prognano lice
8. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja
9. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja odnosno staratelja
10. Odgovarajući dokaz Doma zdravlja da je dete sa smetnjama u razvoju
11. Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom domaćinstvu, kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti

Nakon izvršenog bodovanja stručna služba objavljuje listu primljene dece na svim objektima ustanove.
Ako roditelj, odnosno staratelj nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor stručnoj službi najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.
Stručna služba je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 

• Tekst konkursa

Prijava (srpski) PDF ili XLS    (kliknite na link ili desni klik na link i Save as..)

Prijava (slovački) PDF ili XLS    (kliknite na link ili desni klik na link i Save as..)

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452