Predškolska ustanova Včielka - Bački Petrovac

Jezik:

Klikom na link otvoriće se portal JN sa listom nabavki P.U.Včielka

Javne nabavke

Rok za podnošenje ponuda je 13.11.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primlјene od strane Naručioca) do 13.11.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

 

----

14.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 5 - 2017

 

----

24.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 5 - 2017 

 

 

 

Рок за подношење понуда је 18.05.2017. године до 10:00 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене од стране Наручиоца) до 18.05.2017 године до 10:00 часова. 

4. KD - MLEKO I MLECNI PROIZVODI

5. JNMV 3 - Poziv za podnosenje ponuda

 

22.05.2017

Odluka o dodeli ugovora

 

02.06.2017

Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

 

 

 

 

Rok za podnošenje ponuda je 21.04.2017. godine do 10:00 časova. Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca (budu primljene od strane Naručioca) do 21.04.2017 godine do 10:00 časova. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

4.1. KD - HRANA - PARTIJA 1 - HLEB I PECIVO

4.2. KD - HRANA - PARTIJA 2 - MESO

4.3. KD - HRANA - PARTIJA 3 - VOĆE I POVRĆE

4.4. KD - HRANA - PARTIJA 4 - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

4.5. KD - HRANA - PARTIJA 5 - NAMIRNICE ŠIROKE POTROŠNJE

5. Poziv za podnošenje ponuda

 
12.04.2017.

Predmet javne nabavke su dobra i to električna energija sa potpunim snabdevanjem.
Oznaka i naziv iz ORN: 09310000 - električna energija

Otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Naručioca u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB, zbornica na prvom spratu, dana 28.03.2017. godine, u 11:00 časova.

4. KONKURSNA DOKUMENTACIJA - ELEKTRICNA ENERGIJA

5. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - ELEKTRICNA ENERGIJA

23.03.2017.

7. DODATNE INFORMACIJE 1

 

31.03.2017.

10. Odluka o dodeli ugovora JNMV 1-2017

 

22.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 1-2017

 

Jelovnik

Aktuelnosti

Facebook strana

 

Predškolska ustanova Včielka  | Predškolská ustanovizeň Včielka
Kontakt tel./fax (021) 780 189
Jarmočna BB, 21470 Bački Petrovac, Srbija

kontakt@vcielka.rs - vcielka.bp@gmail.com

Kontakt tel: Kulpin: 2286-143, Maglić: 785-239, Gložan: 788-452